РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Хипотезата за Божественото начало

Posted on | July 12, 2011 | 2 Comments

Произходът на живота на нашата планета винаги е бил предмет на оживен интерес. Имало е моменти в човешката история, когато този въпрос се е радвал на единно разбиране у всички хора, но поне последните векове той е една от причините за разделение, ожесточени спорове и дори насилие.

Съществуват поне три основни гледни точки, които са не просто виждания, а основа за изграждане на съвсем различни мирогледи, човешко поведение и начин на живот. Всяка хипотеза е основополагаща и определя личното отношение към неща като щастие, любов, права и задължения на човека, че дори и общественото и политическо устройство. Определя начина за достигане на основните човешки ценности и задоволяване на човешките потребности.

Първата хипотеза е хипотезата на науката. Според нея животът е възникнал спонтанно и случайно при подходящи за това условия. Първо са се оформили органичните молекули, след това първичната клетка и по-нататък по-сложните организми. Науката все още не е определила точно механизма, по който е ставало това развитие. Твърдението, че сложна и високоорганизирана система като човека е възникнала в резултат на серия случайни събития, все още е хипотеза и подлежи на научно доказателство. Част от научното разбиране за произхода на живота е Теорията на Дарвин за еволюцията и естествения отбор

Теорията на Дарвин, както се разбира и от името й, е все още теория и няма категорично научно доказателство, което да я подкрепя напълно. В нейна подкрепа се използват обикновено и фосили (вкаменени остатъци от животни и растения), но те също са недостатъчни като доказателство като. Основният проблем е липсата на свързващи звена между видовете през различните периоди на еволюцията.

Разновидност на научната теория е Панспермията, при която се смята, че животът е привнесен на Земята от Космоса. Това, обаче, не дава отговор на въпроса за произхода на живота дошъл от Космоса. Някои учени твърдят, че животът на Земята е резултат от работата на извънземни, но това също не дава отговор на въпроса как са създадени самите извънземни.

Втората основна хипотеза е хипотезата на религиите. При нея се смята, че животът и човешкото развитие се управляват от Богове, които са най-общо казано Висши Сили невидими за човека и които са създали всичко в света.

Хипотезата на религията или иначе казано на креационизма е изпъстрена със значителен брой догматични постулати и човешки предубеждения представени като изисквания на Боговете. Такива са, например, постулатите за това, че човекът е създаден преди няколко хиляди години, че Земята е дадена на човека и той може безнаказано да изсмуква всичките й ресурси и т.н.

Освен тези две хипотези съществува хипотезата на окултизма. Окултизмът е наричан още и езотерична наука или тайна наука. Представители те на езотеричната наука формират повече или по-малко тайни сдружения. По-известните такива са Богомилството и Бялото Братство на Петър Дънов по българските земи,розенкройцери, теософи, масони, клонове на будизма, индуизма, даоизма и др.

Известният български писател и академик Николай Райнов е бил масон, член на Бялото Братство и изследовател на Богомилите. Неговият не по-малко известен син Богомил Райнов, писател и дипломат, се представя като теософ в свързани с теософията свои произведения.

Окултизмът твърди, че светът и животът наистина е дело на Висши невидими сили, но това не е станало по толкова елементарен начин, както го представя религията. Светът е създаден от нещо като възприемания от науката Голям Взрив,Вселенските закони са заложени още в началото и самата Вселена и животът се развиват по еволюционен път, който има определена своя посока.

Според схващанията на окултизма човекът е започнал да се развива преди милиони години и е минал сложен еволюционен път.Около нас има невидим свят и той е определящ за това какво става във видимия.Нищо не може да се случи във видимия свят, без преди това по някакъв начин да се роди в невидимия. Хората си въздействат помежду си не само чрез думи и дела,а и с невидими енергии.

Има множество интересни постижения на науката, които могат да се сравнят с разбиранията на окултизма и религията, и са свързани с хипотезата за Божественото начало.

Доказаната теорема на Гьодел за непълнота показва, че има истини в света около нас, които са безусловни истини, но ние не може да достигнем до тях по логически път. Това означава, че има неща във Вселената, които просто са недостижими за нашето съзнание. Това е твърдението и на окултизма и религията,които казват, че Божествата са трансцедентални, т.е. недостижими за нашето съзнание. Сегашното схващане на науката е, че всичко трябва да бъде доказано научно, т.е. да е достижимо по логически път.

Призивът на окултизма е за обединяване на наука и окултизъм и признаване от страна на науката, че има неща, които са достижими и по пътя на интуицията и трансперсоналните (надчовешки) изживявания.

Сходна е и доказана теорема от Теорията на Програмите, която гласи, че не можем да напишем една програма, която да определя дали друга програма е правилна или не.

Тъй като една програма представлява описана логическа последователност от действия, които трябва да доведат до определен резултат, то от теоремата можем да заключим, че каквато и логическа последователност от действия да планираме,то няма как да сме сигурни дали поставените цели ще могат да бъдат постигнати или не. Иначе казано, човек няма контрол над крайния резултат от своите действия базирани само на логиката. За да се получават нещата, значи има все пак нещо, което е извън логиката и спомага за това.

Окултизмът твърди, че човешките решения трябва да се базират на интуицията,на вътрешния глас и така решенията са правилните.

Интересни са и опитите, които физиците правят с елементарни частици. При изледванията се установило, че когато наблюдателят прави експеримент, за да види частицата като вълна, то вижда вълна, а когато очаква да види частица, то вижда частица. Оказва се, че наблюдаващият със своето желание и очаквания влияе върху експеримента и предопределя резултата му.

Окултизмът твърди, че всичко, което се случва в нашия живот, зависи от нашите мисли, желания и страсти. Нашият мисловен модел предопределял съдбата ни.

Има и други постижения на съвременната физика, за които учените се шегуват,че може да се основе нов клон на физиката – теофизика, т.е. нещо средно между физика и наука за Боговете.

Друга интересна научна теория (все още теория) е Торията за Холографската Вселена. Според нея всяка частица от Вселената повтаря цялата Вселена. Все едно частицата е копие на цялата Вселена. Има доста доказателства и изследвания,които подкрепят теорията.

Това е подобно на твърденията на окултизма, че човекът като Микрокосмос е отражение на цялата Вселена като Макрокосмос. На това се основават и твърденията, че различните човешки органи са свързани с различни небесни тела,които им влияят. Също и твърденията, че видимият свят е точно копие на невидим такъв.

Свързана с горното е и теорията за торсионните полета и далекодействащите сили, която гласи, че две частици веднъж взаимодействали си, са вече свързани и независмо дали ще се намират в двата края на Вселената, то въздействието върху едната мигновенно се отразява на другата. Подобни са схващанията на окултизма, че каквото и действие да предприемем върху частичка от човека, било то кичур коса, снимка и т.н., то това действие неминуемо ще се отрази и на самия човек.

Още повече всяка геометрична фигура създава характерно за нея торсионно поле. Окултизмът казва, че първи в света се появяват числата в невидимия свят, след това идва енергийната форма на геометричните фигури и след това самият материален свят създаден като съвкупност  от съответстващи геометрични фигури.

Окултното съответствие на свързаността между частиците и ефекта на торсионните полета е законът „всичко е едно”. Например, всички хора сме едно, всички сме свързани. Съветът „не прави на другите това, което не искаш да направят на теб” не е случаен. Тъй като всички сме свързани, всичко което направим на другите, рано или късно ще ни се върне на нас самите.

От изложените факти и направените изводи не могат да се направят категорични заключения в полза на хипотезата за Божественото начало, но определено изглежда, че има неща, които са извън човешката логика и човешкото съзнание.Неща, които са достъпни по нелогичен път.

Съвременната психология е показала, че има неща, които са над личностното съзнание. Това са архетипите и колективното несъзнавано, понятия въведени от Юнг. Колективното несъзнавано е нещо, което обхваща умовете и психиката на групи хора и може да променя тяхното поведение и реакции. На тази база са изградени клонове на психологията като Социопсихология и Психология на тълпата.

Окултизмът твърди, че колективното несъзнавано е енергийно-информационна структура, която се намира в невидимия свят, свързана с хората и може да им влияе. За религията това са различните йерархии от ангели и Божества.

Окултизмът твърди, че психологията е наука на хиляди години и винаги е била част от окултизма, А последните два века знанията са излезли, за да се образува официалната наука психология. Обективно погледнато невро-лингвистичното програмиране като техника за психично въздействие и психотерапия идва от будизма. Също така началните нива в доста езотерични школи представляват реално психотерапия.Практики в някои религии като изповедта и опрощението при християнствпото също имат психотерапевтичен характер. Молитви,формули и окултни упражнения също имат психотерапевтичен ефект.

Друга характерна особеност и схващане на окултизма и някои религии е, че всеки човек има свой път и рано или късно достига до собствено прозрение за верността на хипотезата за Божественото начало. Окултизмът стига дотам да смята, че атеизмът понякога е необходим етап в развитието на човека и спомага за освобождаването на човека от фиксирания към идеи и фанатизъм независимо от това дали тези идеи са религиозни, научни или окултни.

Най-вероятно хипотезата за Божественото начало няма да има скоро разрешение, което да е приемливо за всички хора. Още повече, че всеки човек е различен и вижда света по свой уникален начин.

Comments

2 Responses to “Хипотезата за Божественото начало”

 1. Николай Пеняшки - Плашков
  September 17th, 2011 @ 6:42 pm

  Здравей!
  Изключително интересна и важна статия,
  обхващаща хипотезите за произхода на човека.
  Във всяка една от тях има доза истина, която не може да се отрече.
  Всички знаем, че темата за произхода на човека е изключително важна и всеобхватна, и докато свят светува и се развива науката, пак няма да се знае
  истината… А тя е най-голямата загадка.
  Адмирации за прекрасната статия!!!

 2. Димитър
  June 9th, 2012 @ 4:20 pm

  И все пак има само две глобални възможности – или Вселената се е самосъздала от нищото, или е съзнателно сътворена. Твърдя, че първата хипотеза води към отхвърляне на морала, а втората – към утвърждаването му.
  Освен това, религиите не са непременно свързани с Бог (независимо от това, че говорят постоянно за него) и идеята за сътворената Вселена. Има и религии без бог, като будизма. Бог е едно, религията – друго. Проблемът с Бог е всъщност проблем с човешките представи за него. Почти всички религии (поне двете най-големи в момента – със сигурност) започват от нечии представи за Бог, и точно затова са лъжливи.

Leave a Reply

 • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

  * = required field
 • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

 • ВРЪЗКИ/Blogroll

 • ------------------------
 • Блог класация
 • ------------------------