РАЗКАЗАНИ МЕДИТАЦИИ

… нищо не може да бъде описано или измислено без преди това да съществува някъде

Успешно Ли Е Да Следваме Успешните Инвеститори

Posted on | April 14, 2011 | No Comments

…или доколко е вярна Теорията за Рационалния Избор

 Можем да кажем, че има безброй инвестиционни стратегии най-малкото, защото за повечето инвеститори е трудно да следват определените правила и в края на краищата всеки се оказва изградил своя собствена система за търговия. Големите количества алчност и страх винаги са пречели на трезвия инвестиционния анализ, а пък желанията за бърза печалба често карат хората да копират действията на успешните инвеститори.

Успешно ли е да следваме успешните инвеститори и как би изглеждала такава инвестиционна стратегия? Първо, ние трябва да определим кои са успешните инвеститори. Второ, да събираме информация за сделките им. Трето, да определим механизма за управление на собствената си инвестиционна дейност следваща успешните инвеститори.

Според Теорията За Рационалния Избор (ТРИ) всеки човек взема своите решения, така че да получи малксимално повече при минимални разходи независимо от конкретиката на дейността, която упражнява. Теорията е основополагаща парадигма при изследването и моделирането на процесите в икономиката, социологията, политиката и философията. Според теорията дори поведението на човек да изглежда нерационално, то това е някаква форма на прикриване на истинското рационално решение.

Когато ние търсим успешните инвеститори, всъщност търсим тези от тях, които предпремат най-рационалните решения. Това е критичната точка при създаването на новата инвестиционна стратегия. Приемането на ТРИ. Допускането на предположението, че можем да намерим инвеститори, които действат рационално в своя инвестиционен избор.

Доста хора биха се запитали защо се спираме на този момент след като ТРИ е всеобхватно приета. Бихме изтъкнали, че ако нещо е всеобватно прието, то това не означава, че нещото е Природен закон. Собствеността е всеобхватно приета. Когато вървим по улицата ние виждаме неща, които имат следните две характеристики: или са нечия собственост или са ничия собственост. Това, обаче, не е характеристика на самите предмети. Те не са природно създадени като нечия собственост и в тяхното същностно проявление няма значение чия собственост са те. Просто ние сме наложили върху тях нашето отношение като насадена, но неестествена характеристика. Така че собствеността не е Природен закон и това, че една крава е собственост на някогото, няма да промени в никакъв случай нейното ДНК.

Това, че ние приемаме ТРИ, не означава, че ТРИ е Природен закон. Това е едно предположение, една парадигма, за която тепърва ще видим доколко е приложима при изграждането на инвестиционна стратегия за следване на успешните инвеститори.

Нека разгледаме един успешен инвеститор. Той също желае да бъде успешен, но какви биха били причините зад сключването на всяка конкретна негова сделка. Теорията за Рационалния Избор означава, че той, ако поиска, може да предприеме рационално решение, т.е. причините за конкретната сделка се раждат рационално в главата на инвеститора, но дали това е единственият им произход?!

Според съвременната психология можем да разделим психичните процеси на човека на съзнавани и несъзнавани. Действията на човек се базират не само на съзнаваните психични процеси, а така също и на несъзнаваните. Също така съзнавани са предимно продуктите на психичните процеси, а самите процеси протичат най-вече в несъзнаваното. Това означава, че коренните причини за действията на човека се намират в човешкото несъзнавано.

Рационално ли е човешкото несъзнавано? Правен е следният опит. Под хипноза на група хора е наредено да отворят чадърите си в определен час. След като те ги правят ги питат каква е причината за това. Някои споделили, че искали да разгледат устройството на чадъра, други мислели, че има дъжд и т.н. Така един подтик от несъзнаваното, който няма рационално обяснение е представен рационално.

Несъзнаваното не е рационално и няма как нещо несъзнавано да бъде рационално, но то е основната причина за повечето ни действия. Психологията е установила, че дори такива неща като автомобилни катастрофи и битови злополуки се дължат на подтици идващи от несъзнаваното. Хората избират професии и своите любими чрез несъзнавани импули и се опитват да представят своя избор рационално.

Можем да приемем, че инвеститорът може да бъде дотам рационален, че да спазва строго дадена система за инвестиране, но нека не забравяме, че той е интерпретирал и възприел тази система въз основа не само на съзнаваните, но на несъзнаваните знания и способности. Така той не прилага определена система, а прилага своята интерпретация.

Също така инвеститорът може да си възобразява, че спазва определена формала система за инвестиране, но несъзнаваното е толкова хитро, че налага своите действия като ги представя за част от следваната система. Да не забравяме идващите от несъзнаваното емоции като алчност и страх, които допълнително изместват причините за инвестиционното решение.

Ето някои от методите, чрез които несъзнаваното представя своите импулси към действия като част от предварителния рационален план:

-       Свръхобобщаване – конкретен резултат се приема за свойство на цялото или групата. Например: „Една или повече компании от холдинга се развива много добре. Значи и целият холдинг е с добро ръководство.”

-       Пренасяне качества на цялото към негови компоненти/членове. Например: „Х работи в петролната промишленост. Тази индустрия е много печеливша. Значи и Х трябва да стане много печеливша.”;

-       Фокусиране изключително върху определени аспекти от нещо и игнориране на другите аспекти;

-       Приемането на предположения за факти;

-       Предсказване на бъдещето. Например: „Кризата е свършила и БВП на страната ще расте.”;

-       Преувеличение или неглижиране – преувеличение на значението на едни показатели и принизяване значението на други;

-       Правила от типа ТРЯБВА (дори и несвързани с инвестирането) – създаването на система от такива правила ограничава човека предимно в служба на неговото несъзнавано и го лишава от гъвкавост;

-       Защита на избора – направеният вече инвестиционен избор се защитава до последно, особено ако е публично обявен, независимо от това, че от рационална гледна точка въз основа на нови факти той е неефективен;

-       Субективно потвърждение – търсене на информация и факти, които защитават вече взето решение;

-       И т.н. и т.н.

Тези хитрини на несъзнаваното му позволяват да властва над средностатистическия човек. Те му и пречат да бъде успешен инвеститор. От тук бихме могли да помислим, че успешният инвеститор има някакво по-различно несъзнавано, което явно по-малко му пречи да взема обективни инвестиционни решения. Най-малкото, ако не овладее своето несъзнавано, то не може да е успешен.

Разбиването на рационалното и субективирането на инвестиционните решения на средностатистическия инвеститор идват не само от собственото му несъзнавано, но и от колективното несъзнавано. Ние хората вземаме, както се видя, нерационални решение продиктувани от несъзнаваното, но можем да вземаме и абсолютно парадоксални решения продуктувани от колективното несъзнавано. Заради колективното несъзнавано човек може да жертва живота си за родината, но може да предприеме и геноцид над друг народ.

Колективното несъзнавано ни дарява с целия унаследен човешки опит, но ни свързва и с групата, класата, работното общество, народността и т.н. Колективното несъзнавано е спойката на групата. То ни държи в една цялостна структура, но и то ни управлява.

На базата на знанията за колективното несъзнавано е възникнала психологическата дисциплина Психология на Тълпата. Според наблюдения и изследвания се оказва, че интелигентността на една тълпа е равна на интелигентността на най-ниско интелигентния неин член.

Не е нужно физически да сме на едно място, за да образуваме инвестиционна тълпа. Стигат и членството в инвестиционни клубове, писането в инвестиционни форуми и т.н. Не случайно при IPO или други събития организаторите се опитат да себерат инвеститорите на едно място. Тези групови инвестиционни мероприятия водят наистина до инвестиционни решения, но най-вече до такива от полза за организаторите.

Изглежда успещният инвеститор трябва да има по-различни отношения и податливост на колективното несъзнавано. Най-малкото, който му е подвластен, не може да е успешен.

Но човек няма как да избяга от колективното несъзнавано и е абсурд да се отърве от личното си несъзнавано. Ние не казваме, че несъзнаваното е нещо лошо. От несъзнаваното идват всички прекрасни стихове, романи и научни открития. Несъзнаваното е източник на творчески импулси и източник на интуицията.

От тук бихме могли да направим извод, че успешният инвеститор в известна степен е овладял негативите на своето несъзнавано и може би ефективно използва неговите положителни черти. Най-малкото, ако някой не е направил това, не може да е успешен инвеститор.

От друга страна Теорията за Рационалния Избор изглежда съвсем неправдоподобна. Болшинството хора със сигурност са далече от рационалните решения. Малцината, които изглежда могат да постигнат рационалното, не го постигат в чист вид, а в голяма степен използват своето несъзнавано или по-точно творческата интуиция.

От направените разсъждения следва, че успешният инвеститор се отличава и трябва да бъде търсен не само по своите успешни действия. Успешният инвеститор се отличава и със своята връзка с несъзнаваното и със степента, в която е облагородил своето несъзнавано. Това ни показва и начина, по който можем да станем успешни инвеститори и не само успешни инвеститори, а успешни във всяка област на живота. Защото явно няма как да станем успешни инвеститори, без да придобием същността на успешния инвеститор.

Връзката със несъзнаваното става по пътя на самопознанието, самоприемането, помиряването на противоречията, преодоляване на предубежденията, овладяването на чувствата, подобряване на отношението към света и самия себе си. Успехът на финансовите пазари пък ще е далеч по-сигурен, ако преодолеем причината, поради която несъзнаваното ни стресира със страх и алчност, поради които най-много грешим. А тази причина е желанието за печалба.

Излиза, че най-големият ни инвестиционен враг е желанието за печалба. Животът показва, че най-големите инвеститори и милионери в голяма степен не са желаели да печелят, а са станали милионери помежду другото. Просто така. Като страничен ефект от начина им на живот. Един милионер е сменил 20-ина професии. Бил е и строител, и дървосекач, а накрая се е оказал милионер.

Дали пък необходимо условие да станем успешни инвеститори не е това да си намерим друг смисъл на живота?!

Comments

Leave a Reply

  • Получете достъп до допълнителна задълбочена информация на вашия email тук:

    * = required field
  • ПОСЛЕДНИ КОМЕНТАРИ

  • ВРЪЗКИ/Blogroll

  • ------------------------
  • Блог класация
  • ------------------------